Forside      Profil      Kontakt      Nyhedsbrev      SiteMap      Søg      Log-in
Vedtægter

 

Vedtægter 2017

 

Oprettelse, navn og hjemsted

 

Dansk Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme (DSKMS) er oprettet under Dansk Hæma­tologisk Selskab (DHS) og har hjemsted som DHS. DSKMS er en selvstændig organisation, som er registreret som en frivillig forening. DSKMS er samtidig en dansk multidisciplinær cancergruppe (DMCG) under paraplyorganisationen Hæmatologisk Fælles DMCG (Hæm-DMCG) under DHS.

 

 

Formål

 

DSKMS har til formål

  • At fremme forskning indenfor epidemiologi, biologi, diagnostik og behandling af kroniske my­eloide sygdomme (KMS) herunder Polycytæmia Vera (PV), Essentiel trombocytose (ET), Kronisk Myeloid Leukæmi (KML,CML), samt visse sjældnere tilstande.
  • At danne basis for klinisk kontrollerede undersøgelser – nationalt og internationalt.
  • At kvalitetssikre diagnostik og behandling af KMS, bl.a. ved at udarbejde nationale guidelines
  • At sikre løbende revision af guidelines, således at de til hver en tid lever op til international standard.
  • At være med til at vurdere nye behandlingsprincipper, og evt. foretage indstilling til Medicinrådet.
  • At sikre videnspredning.
  • At få overblik over epidemiologiske og demografiske forhold for KMS på basis af popula­tionsbaseret registrering af alle nydiagnosticerede patienter i Danmark. Det foregår i klinisk database, egnet til forskning. Herunder årligt at udarbejde en rapport ud fra oplysningerne i databasen efter de retningslinjer, som er fastlagt nationalt.
  • Som en af grupperne under HæmDMCG at bidrage med en årlig afrapportering af gruppens aktiviteter via DMCGs årsrapport.

 

Organisation

 

DSKMS består af en bestyrelse og et plenum.

 

Bestyrelsen

 

Bestyrelsen vælges af DHS’ generalforsamling, efter indstilling fra plenum.

Bestyrelsen består af mindst 7 og højst 9 ordinære medlemmer, heraf 5 til 7 medlemmer, som repræsenterer de hæmatologiske afdelinger og 2 medlemmer, som repræsenterer laboratoriefagene, hhv. en hæmatopatolog og en molekylærbiolog. Desuden 2 suppleanter. Der bør blandt afdelingsrepræsentanterne være mindst én fra hver af de fem regioner, og mindst én repræsentant for de decentrale afdelinger.

Som repræsentant for de hæmatologiske afdelinger kan opstille læger, som er speciallæger, læger under uddannelse til specialet og YL med særlig interesse for sygdomsgruppen. Laboratorierepræsentanterne udpeges af henholdsvis patologer og molekylærbiologer.

Indstillingen til valg foregår i plenum ved DSKMS’ efterårsmøde. Ved indstillingen skal den tilstræbte landsfordeling tilgodeses, men landsfordelingen kan fraviges, hvis der ikke er opstillingsinteresserede, som muliggør denne. Dette må så korrigeres ved næste valg eller tilgodeses, hvis en suppleant er nødt til at indtræde i bestyrelsen mellem valgene.

Valgperioden for ordinære medlemmer af bestyrelsen er 4 år, med mulighed for genvalg for 2 år ad gangen. Dog bør kun halvdelen af bestyrelsen være på valg samtidig for at sikre kontinuitet i arbejdet. Suppleanterne er på valg årligt.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved sim­pelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

Bestyrelsen holder mindst et møde (evt. telefonmøde) hvert halve år. Mindst en gang årligt skal mødet indeholde en status over hvert af punkterne nævnt under formålsparagraffen.

Bestyrelsen indkalder til halvårlige plenummøder.

 

Ved DSKMS repræsentation i andre nationale eller internationale grupper udpeger bestyrelsen grup­pens repræsentanter indenfor eller udenfor bestyrelsens medlemskreds.

 

 

Formandskabet og sekretariatet

 

Bestyrelsen vælger i sin kreds en formand og en sekretær.

Formanden er valgt for en periode på 4 år og kan genvælges for yderligere 2 år ad gangen. Sekretæren er valgt for en periode på 2 år og kan genvælges for yderligere 2 år ad gangen.

Formanden er daglig leder af DSKMS og medlem af bestyrelsen i Hæm-DMCG. Formanden er kontaktperson til nationale og internationale grupper, men kan ikke indgå bindende aftaler uden bestyrelsens godkendelse. Formanden er desu­den mødeleder ved møderne i bestyrelsen såvel som i plenum.

Sekretæren bistår formanden med den daglige ledelse og udarbejder referat af bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsen aflægger hvert år skriftlig og evt. mundtlig beretning for DSKMS’ aktiviteter til generalfor­samlingen for DHS.

 

 

Plenum

 

Plenum er åbne faglige møder, hvor alle med interesse for KMS kan deltage.

Plenum udgør selve KMS-studiegruppen (fagmedlemmer = ordinære medlemmer). Derudover kan andre interesserede deltage i møderne efter tilmelding. Kun ordinære medlemmer har stemmeret, og kun ordinære medlemmer kan deltage i forretningsmøderne.

Plenum er tænkt dels som et forum for nye ideer/opgaver for DSKMS, dels som et arbejdsforum for igangværende projekter og aktiviteter.

Ved møder i plenum skal som minimum være følgende punkter på dagsordenen: status for

DSKMS siden sidst (igangværende nationale og internationale projekter og aktiviteter, ad-hoc udvalg, referat fra bestyrelsesmøder) og nye initiativer (nationale og internationale projekter og aktiviteter, ad hoc udvalg, mm).

Dagsorden udsendes via e-mail senest 30 dage før plenum.

Sekretæren udarbejder referat af møder i plenum. Dagsorden og referat lægges på DSKMS’ hjemmeside myeloid.dk og udsendes til alle interesserede på DSKMS’ e-mail liste.

 

 

  

Udvalg

 

Bestyrelsen kan løbende eller efter indstilling fra plenum nedsætte ad hoc udvalg til løsning af konk­rete opgaver. Bestyrelsen udpeger udvalgets formand og dets medlemmer, definerer udvalgets kom­missorium og bestyrelsen fastlægger en tidsfrist for afslutning af udvalgets arbejde. Bestyrelsen kan til et udvalg vælge medlemmer, som ikke er medlem af bestyrelsen eller ikke er medlem af DHS.

 

 

Finansiering

 

Omkostninger i forbindelse med møder i bestyrelsen, herunder rejseudgifter dækkes af DHS. Om­kostninger i forbindelse med møder i plenum dækkes ligeledes af DHS fraset rejseudgifter for ple­nummedlemmer. DSKMS indhenter dog økonomisk støtte udenfor DHS i det omfang dette er muligt. DHS dækker udgiften for drift og etablering af DSKMS’ hjemmeside.

DSKMS ansøger i fællesskab med de øvrige hæmatologiske sygdomsspecifikke grupper om offentlige kræftpuljemidler indenfor rammerne af den Hæmatologiske Fælles DMCG (Hæm-DMCG), som koordinerer fælles ansøgning.

DSKMS aflægger årligt regnskab på DHS’ generalforsamling. Regnskabet revideres af DHS’ revi­sorer.

 


Vedtægtsændringer

 

Forslag til ændringer i vedtægterne kan indstilles af DSKMS’ bestyrelse til DHS. Vedtægtsændringer skal godkendes af DHS’ generalforsamling i henhold til gældende regelsæt i DHS.

Vedtaget på DHS’ generalforsamling den marts 2017.